Statut Fundacji

STATUT

FUNDACJI „POWRÓT”

z dnia 7 stycznia 2003 roku
ze zmianami z dnia 9 marca 2019 roku i dnia 12 listopada 2021 roku

 

Mając na celu dobro człowieka oraz jego integralny rozwój duchowy i psychiczny, pragniemy kontynuować dzieło zainicjowane przez Profesor Reginę Elandt-Johnson przy Zgromadzeniu Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Sensem istnienia Fundacji „Powrót” jest wspieranie osób dotkniętych kryzysem, które znalazły się w sytuacji życiowego przełomu duchowego i egzystencjalnego. Naszą misję stanowi wskazywanie, że głęboko przeżywane życie duchowe daje niezawodną pomoc w trudnościach.

 

§ 1

Fundacja nosi nazwę „Powrót”. Działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 roku), rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia rejestru fundacji z dnia 6 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 27 poz. 139 z 1984 roku ze zmianami Dz. U. Nr 64 poz. 278 z 1991 roku), ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła (Dz. U. Nr 29 poz. 154 art. 58-59) oraz niniejszego Statutu; ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 5 października 1995 roku, repertorium „A” nr 2311/95, z aneksem nr 273/1996 przez:

 1. Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego, Biskupa Sandomierskiego, zamieszkałego w Sandomierzu,
 2. S. Danutę Fortunę CHR, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, zamieszkałą w Sandomierzu,
 3. Panią Ewę Kawalec, zamieszkałą w Krakowie,
  zwanych dalej Fundatorami.

§ 2

Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3

Siedzibą Fundacji i jej władz jest miasto Kraków.

§ 4

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej, stracili sens życia, załamanym duchowo, oraz ludziom, którzy przeżywają kryzys duchowy albo kryzys wiary.

§ 5

Swój cel statutowy Fundacja realizuje poprzez:

 1. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
  a) Rozmowy indywidualne z osobami dotkniętymi lub zagrożonymi kryzysem;
  b) Organizowanie spotkań tematycznych pogłębiających wiarę;
  c) Organizowanie i prowadzenie ośrodków wsparcia integralnego rozwoju osoby, w szczególności ośrodków pomocy w kryzysach;
  d) Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji, mającego na celu w szczególności promocję zdrowych postaw radzenia sobie z kryzysami;
  e) Organizowanie warsztatów, sympozjów, konferencji, kursów, sesji terapeutycznych, sesji rekolekcyjnych w ramach profilaktyki antykryzysowej;
  f) Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności społecznej przez organizację koncertów, seansów filmowych, warsztatów, działań twórczych, spotkań, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywności rekreacyjno-ruchowej;
  g) Finansowanie lub współfinansowanie osobom objętym pomocą Fundacji pobytów w ośrodkach pomocy w kryzysach lub w innych ośrodkach rekolekcyjnych;
  h) Działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą w zakresie profilaktyki antykryzysowej;
 2. Odpłatną działalność pożytku publicznego:
  a) Pobyty osób w kryzysie lub zagrożonych kryzysem w ośrodkach pomocy w kryzysach, w szczególności z zapewnionym towarzyszeniem pracownika lub wolontariusza Fundacji lub w ośrodkach rekolekcyjnych;
  b) Organizowanie warsztatów, sympozjów, konferencji, kursów, sesji terapeutycznych, sesji rekolekcyjnych w ramach profilaktyki antykryzysowej;
  c) Kształtowanie i upowszechnianie kultury oraz twórcze pobudzanie aktywności społecznej przez organizację koncertów, seansów filmowych, warsztatów, działań twórczych, spotkań, zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz aktywności rekreacyjno-ruchowej;
  d) Działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą w zakresie profilaktyki antykryzysowej.

§ 6

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wspierającą cele statutowe. W przypadku podjęcia takiej działalności jej zakres oraz zasady określi odrębny Regulamin, który stanowić będzie załącznik do Statutu.

§ 7

Fundusz Założycielski stanowią 3.000 (trzy tysiące) złotych, na który składają się:

 1. 1. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego, Biskupa Sandomierskiego, zamieszkałego w Sandomierzu,
 2. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez s. Danutę Fortunę CHR, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Błogosławionej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, zamieszkałą w Sandomierzu,
 3. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez panią Ewę Kawalec, zamieszkałą
  w Krakowie.

§ 8

Źródłami majątku Fundacji są:
1. Subwencje, darowizny, zapisy;
2. Odsetki bankowe;
3. Dochody z działalności Fundacji i jej zakładów w przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej;
4. Zbiórki publiczne;
5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

   § 9

1. Organami Fundacji są:
– Rada Fundacji,
– Zarząd Fundacji.
2. Nie można być równocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego odpowiedniego organu.
4. Członkowie Rady i Zarządu pełnią swe funkcje honorowo, z tym że przysługuje im prawo zwrotu poniesionych kosztów podróży, noclegów oraz diet. Rada Fundacji może też proponować inne formy wynagrodzenia za funkcje pełnione w Fundacji.
5. Osoby, które po zapoznaniu się ze Statutem Fundacji i jej celem wyrażą chęć realizowania tego celu lub wspierania materialnego Fundacji, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji. Tytuł przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
6. Głosowania członków organów Fundacji odbywają się w sposób jawny. Na wniosek jednego z członków organu głosowanie odbywa się w sposób tajny.

§ 10

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji składa się z 5-12 członków.
 2. Wyboru członków Rady pierwszej kadencji dokonują Fundatorzy.
 3. Pierwsze zebranie Rady zwołują Fundatorzy w ciągu 14 dni od chwili jej powołania.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona:
  – przewodniczącego Rady,
  – dwóch wiceprzewodniczących,
  – sekretarza.
 5. Członków Rady drugiej i kolejnych kadencji powołuje ustępująca Rada. Zebranie w przedmiocie wyboru nowej Rady zwołuje przewodniczący najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem końca kadencji dotychczasowej Rady.
 6. Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się w dniu wyboru nowych członków Rady.
 7. Zebranie Rady Fundacji może odbywać się online za pomocą powszechnie dostępnych platform komunikacyjnych, o czym decyduje osoba zwołująca zebranie.
 8. Osoba zwołująca zebranie decyduje o formie spotkania.

§ 11

1. Do zakresu działania Rady należy:
– opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,
– ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
– powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu,
– podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych przez Fundatorów lub Zarząd,
– nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji, w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celem Fundacji,
– kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu Fundacji.

2. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
3. Zebranie Rady zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub Fundatorów.
4. Zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 12

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, innych osób powołanych przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd pierwszej kadencji powołują Fundatorzy.
 3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i rozpoczyna się w dniu wyboru członków Zarządu.
 4. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji skład Zarządu może być uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu.
 5. Wyboru członków Zarządu na nową kadencję dokonuje Rada Fundacji najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem kadencji ustępującego Zarządu.
 6. Zebranie Zarządu Fundacji może odbywać się online za pomocą powszechnie dostępnych platform komunikacyjnych, o czym decyduje osoba zwołująca zebranie.
 7. Osoba zwołująca zebranie decyduje o formie spotkania.

§ 13

1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:
– kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
– reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych
i prawnych w Polsce i za granicą,
– opracowywanie programów działania Fundacji,
– przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu.

2. Czynności prawnych w imieniu Fundacji dokonują co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 14

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach wskazanych w ustawie:
  – w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona,
  – w przypadku wyczerpania majątku Fundacji.
 2. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady. W skład zebrania likwidacyjnego wchodzą: Zarząd i Rada.
 3. Zebranie likwidacyjne wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym przy obecności 3/5 osób.
 5. Zebranie likwidacyjne powołuje jednego likwidatora.
 6. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończy jej sprawy bieżące.
 7. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 8. Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w archiwum Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 9. W przypadku gdyby Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego nie mogło przejąć majątku, ksiąg i dokumentacji pozostałej po likwidacji, zostaną one przekazane na rzecz Archidiecezji Krakowskiej.

§ 15

Zmiana Statutu Fundacji

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.