Statut Fundacji

 

STATUT

FUNDACJI „POWRÓT”

z dnia 7 stycznia 2003 ze zmianami z dnia 27 listopada 2009

§ 1

 

Fundacja nosi nazwę „Powrót”. Powstała z inicjatywy Prof. Reginy Elandt-Johnson przy Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity
Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 roku), rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia rejestru fundacji z dnia 6 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 27 poz.139 z 1984 roku ze zmianami Dz. U. Nr 64 poz.278 z 1991 roku), ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o stosunku Państwa do Kościoła (Dz. U. Nr 29, poz. 154 art. 58-59) oraz niniejszego Statutu; zwana dalej Fundacją dla Ośrodka Pomocy w Kryzysach „Powrót”, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 5 października 1995 roku, repertorium „A” nr 2311/95,
z aneksem nr 273/1996.

przez:

 1. Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego, Biskupa Sandomierskiego, zamieszkałego w Sandomierzu, przy ul. Mariackiej 7.
 2. S. Danutę Fortunę CHR, ówczesną przełożoną generalną Sióstr Bł. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, zamieszkałą w Sandomierzu przy ul. Katedralnej 1.
 3. Panią Ewę Kawalec, zamieszkałą w Krakowie przy ul. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 16/24

zwanych dalej założycielami.

§ 2

 

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

 

Siedzibą Fundacji i jej władz jest miasto Kraków.

§ 4

 

Celem Fundacji jest udzielanie pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji życiowej, stracili sens życia, załamanym duchowo, oraz ludziom, którzy przeżywają kryzys duchowy albo kryzys wiary.

§ 5

 

Swój cel statutowy Fundacja realizuje przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego poprzez:

 

 1. Wspieranie działalności określonej przez cel w założonym Ośrodku Pomocy
  w Kryzysach.  
 2. Wspieranie Ośrodka we wszelkich poczynaniach zmierzających do odnowy
  i  rozwoju jego bazy materialnej, zwłaszcza w zakresie rozbudowy jego majątku trwałego oraz pomnożenia i uzupełnienia wyposażenia.
 3. Wspieranie działalności wydawniczej dotyczącej udzielania pomocy w kryzysach duchowych i kryzysach wiary.
 4. Współpracę z instytucjami charytatywnymi.

 

§ 6

 

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wspierającą cele statutowe.

W przypadku podjęcia takiej działalności jej zakres oraz zasady określi odrębny Regulamin, który stanowić będzie załącznik do Statutu.

§ 7

 

Fundusz Założycielski stanowią - 3.000 (trzy tysiące) złotych, na który składają się:                               

 1. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego, Biskupa Sandomierskiego, zamieszkałego w Sandomierzu,
 2. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez s. Danutę Fortunę CHR, ówczesną przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Bł. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, zamieszkałą w Sandomierzu,
 3. 1.000 (jeden tysiąc) złotych ufundowany przez panią Ewę Kawalec zamieszkałą
  w Krakowie.

§ 8

 

Dochodami Fundacji są:

 1. Subwencje, darowizny, zapisy.
 2. Odsetki bankowe.
 3. Wpływy z działalności Fundacji i jej zakładów w przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej.
 4. Wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację, przeprowadzanych po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.
 5. Wpływy z działalności gospodarczej
 6. W przypadku spadkobrania Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

   § 9

 

 1.  Organami Fundacji są:

    - Rada Fundacji

    - Zarząd Fundacji

    - Komisja Rewizyjna.

 1. Nie można być równocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
 2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.

W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego odpowiedniego organu.

 1.  Członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje honorowo, z tym,
  że przysługuje im prawo zwrotu poniesionych kosztów podróży, noclegów oraz diet. Rada Fundacji może też proponować inne formy wynagrodzenia za pełnione funkcje w Fundacji.
 2. Osoby, które po zapoznaniu się ze Statutem Fundacji i jej celem wyrażą chęć realizowania tego celu lub wspierania materialnego Fundacji, mogą otrzymać tytuł Przyjaciela Fundacji. Tytuł przyznaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§ 10

Rada Fundacji

 

 1. Rada Fundacji składa się z 5-12 członków
 2. Wyboru członków Rady pierwszej kadencji dokonują Fundatorzy.
 3. Pierwsze zebranie Rady zwołują Fundatorzy w ciągu 14 dni od chwili jej powołania.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona:

- Przewodniczącego Rady

- dwóch wiceprzewodniczących

- sekretarza

 1. Członków Rady drugiej i kolejnych kadencji powołuje ustępująca Rada.
 2. Kadencja Rady trwa trzy lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że obecna kadencja rozpoczyna się z dniem otrzymania postanowienia Sądu o zatwierdzeniu nowego składu Rady Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku.
 1. Powołanie nowej Rady  winno nastąpić nie później niż 30 listopada kończącego kadencję poprzedniej Rady.

 

§ 11

 

 1. Do zakresu działania Rady należy:

- opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji,

- ocena sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,

- wybór członków Komisji Rewizyjnej i powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż 30 listopada kończącego kadencję poprzedniego Zarządu.

- podejmowanie uchwał w innych sprawach przekazywanych przez Założycieli lub Zarząd.

 

 1. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

- zebranie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Założycieli,

- zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 

§ 12

Zarząd Fundacji

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, innych osób powołanych przez Radę Fundacji
 2. Zarząd pierwszej kadencji powołują Fundatorzy.
 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania kadencji skład Zarządu może być uzupełniony w drodze wyboru dokonanego przez Radę Fundacji na wniosek Zarządu. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że obecna kadencja rozpoczyna się z dniem otrzymania postanowienia Sądu o zatwierdzeniu nowego składu Zarządu Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku.
 4. Powołanie nowego Zarządu winno nastąpić nie później niż 30 listopada kończącego kadencję Zarządu.

 

§ 13

 

 1. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

- kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

- reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych  
i prawnych w Polsce i za granicą,

- opracowywanie programów działania Fundacji,

- przygotowywanie sprawozdań ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu.

 1. Czynności prawnych w imieniu Fundacji dokonują co najmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym jego przewodniczący lub zastępca. W sprawach finansowych jednym z członków Zarządu musi być skarbnik.

 

§ 14

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z trzech członków wybranych przez Radę.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

- nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji, w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celem Fundacji,

- kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu Fundacji,

- zatwierdzanie i rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radę Fundacji z zakresu kontroli i nadzoru,

- żądanie od Zarządu udzielania Komisji wszelkich wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 1. Komisja może korzystać z pomocy biegłych, których wynagrodzenie ustala w porozumieniu z Zarządem.
 2. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

 

§ 15

Likwidacja Fundacji

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w wypadkach wskazanych w ustawie.
 • w przypadku osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona
 • w przypadku wyczerpania majątku Fundacji.
 1. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatorów, po zasięgnięciu opinii Rady i Komisji Rewizyjnej. W skład zebrania likwidacyjnego wchodzą: Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna.
 2. Zebranie likwidacyjne wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Uchwała w sprawie likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym przy obecności 3/5 osób.
 4. Zebranie likwidacyjne powołuje 1 likwidatora.
 5. Likwidator podejmuje czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończy jej sprawy bieżące.
 6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 7. Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w archiwum Zgromadzenia Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego.
 8. W przypadku gdyby Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego nie mogło przejąć majątku, ksiąg i dokumentacji pozostałej po likwidacji, zostaną one przekazane na rzecz Archidiecezji Krakowskiej.

 

§ 16

Zmiana Statutu Fundacji

 

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji większością 2/3 głosów.

                Kraków, 27 listopada 2009

ia 27 listopada 2009

§ 1

Fundacja nosi nazwę „Powrót”. Powstała z inicjatywy Prof. Reginy Elandt-Johnson przy Zgromadzeniu Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity
Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991 roku), rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie prowadzenia rejestru fundacji z dnia 6 lipca 1991 roku (Dz. U. Nr 27 poz.139 z 1984 roku ze zmianami Dz. U. Nr 64 poz.278 z 1991 roku), ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
o stosunku Państwa do Kościoła (Dz. U. Nr 29, poz. 154 art. 58-59) oraz niniejszego Statutu; zwana dalej Fundacją dla Ośrodka Pomocy w Kryzysach „Powrót”, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 5 października 1995 roku, repertorium „A” nr 2311/95,
z aneksem nr 273/1996.

 

 

Obserwuj nas

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
Katechumenat
Kraków
Katechumenat
Sandomierz
Katechumenat
Szczecin
Ośrodek Formacji
Liturgicznej
Jadwiżanki Wawelskie